• |
  • Mapa stránok |
  • E-mail kontakt

Prioritou firmy je preventívna činnosť v oblasti ošetrovania priemyselných olejov, čo predstavuje výrazný podiel aktivít. Prínos týchto činností spočíva v preventívnom prečisťovaní priemyselných olejov v časovom predstihu, skôr, ako by sa mali stať nebezpečným odpadom.

  • zhodnocovanie odpadových olejov
  • predaj produktov
  • servis priemyselných olejov
  • technologické dodávky ULTRA a MIKRO filtračných zariadení

História

Spoločnosť EKOL – recyklačné systémy, s. r. o., Prešov bola založená v roku 2005, pôvodne so sídlom vo Finticiach a prevádzkou v Prešove. V rokoch 1995 - 2005 sme pôsobili v  oblasti prečisťovania olejov, ako fyzická osoba. Počas 18. rokov sme zregenerovali niekoľko miliónov litrov priemyselných olejov. V súčasnosti sa firma zaoberá aj zberom a prepravou širokej škály odpadov. Odpadové oleje a odpady s obsahom olejov zhodnocuje vo vlastnom zariadení a  pre ostatné odpady zabezpečí ich zhodnotenie, resp. zneškodnenie u zmluvných podnikateľských subjektov. Firma sa zaoberá aj realizáciou ďalších špeciálnych priemyselných služieb, najmä kompletným servisom olejových náplní strojných zariadení za účelom predĺženia ich životnosti, aby sa olej nestal odpadom skôr, než je to nutné. Vykonáva aj výmeny  olejových náplní strojov a zariadení s odberom opotrebovaného oleja. Poskytuje aj služby environmentálneho servisu a poradenstva. V zariadeniach recykluje aj iné druhy odpadov, napr. odpadové emulzie a rôzne kvapalné odpady s obsahom ropných látok a organických rozpúšťadiel, z ktorých je možné získať uhľovodíkové zložky.

Odpady pochádzajú z priemyselných podnikov, autoopravovní, prevádzkovateľov autodopravy, iných podnikateľských subjektov, aj zo separovaného zberu v obciach. EKOL – recyklačné systémy spolupracuje aj s veľkými firmami, pracujúcimi v oblasti nakladania s odpadmi, ktoré svojimi zmluvami pokrývajú celé územie SR. V súčasnosti zmluvne zabezpečuje preventívne prečisťovanie olejových náplní, zber a spracovanie odpadových olejov a súvisiacich odpadov, pre cca 40 zákazníkov.

Novinky v našej ponuke